landbruget

Dyrene

Gårdens besætning består af cirka 109 malkekøer og 87 kvier, og i 2020 leverede vi 918 tons mælk til mejeriet. Den primære race er sortbroget dansk malkerace, mens mange af køerne derudover er krydsninger med svensk rødbroget eller fransk Montbeliarde. De første krydsninger med østrigske Fleckvieh er desuden på vej.

Markerne

Gården råder over i alt 147,8 ha landbrugsjord, hvoraf de 44,4 ha er tilforpagtet. Græs i omdrift (66,7 ha) og vedvarende græsarealer (21,6 ha) udgjorde omkring 60% af arealet i 2020. Derudover dyrker vi hestebønner, havre, hvede, majs og byg samt en smule frugt.

Tilskud til økologisk drift

Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.

Tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bedriften har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.