Spring til indhold

landbruget

Dyrene

Gårdens besætning består af cirka 108 malkekøer og 85 kvier, og i 2022 leverede vi 935 tons mælk til mejeriet. Den primære race er sortbroget dansk malkerace, mens mange af køerne derudover er krydsninger med svensk rødbroget eller fransk Montbeliarde. De første krydsninger med østrigske Fleckvieh er desuden på vej.

Markerne

Gården råder over i alt 170 ha landbrugsjord, hvoraf de 103,4 ha er ejet. Græs i omdrift (60,9 ha) og vedvarende græsarealer (32,7 ha) udgør omkring 55% af arealet i 2023. Derudover dyrker vi hestebønner på 21,8 ha, havre, vinterrug, majs og byg samt en smule frugt.

EU-tilskud under den nye landbrugsreform 2023-

Etableringsstøtte til unge landbrugere

Stensigmose I/S har ansøgt og opnået tilsagn om tilskud i 2023 under ordningen “Etableringsstøtte til unge landbrugere” med formål at understøtte generationsskiftet og økonomien i de første år. Ordningen er finansieret af Den Europæiske Union.

Øvrige EU-tilskud ansøgt af Stensigmose I/S

Stensigmose I/S har ansøgt om følgende EU-tilskud:

  • Grundbetaling
  • Bioordningen Miljø- og Klimavenligt græs
  • Bioordningen Varieret planteproduktion
  • Bioordningen Økologisk arealstøtte
  • Slagtepræmie
  • Kopræmie
  • Eksisterende tilsagn om økologisk arealtilskud fra gammel reform
  • Eksisterende tilsagn om pleje af græs- og naturarealer under gammel reform

Finansieret / medfinansieret af Den Europæiske Union.

EU-tilskud under den gamle landbrugsreform 2015-2022

Tilskud til økologisk drift

Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.

Tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bedriften har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.